Yozgat Bozok Üniversitesi

ZORUNLU HAZIRLIK SINIFLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Zorunlu Hazırlık Sınıfları Koordinatörlük Bilgileri:

Sorumlu Müdür Yardımcısı:     Öğr. Gör. Sadettin GÜÇLÜ

 Koordinatör:                              Öğr. Gör. Murat GÜNGÖR

 

       Koordinatörün Görevleri:

 1. Her akademik yıl başlangıcında  yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınav’ına ve  güz yarıyılı sonunda yapılan Final Sınavı'na  ait sınav evraklarını öğrenci ve sınıf sayısına göre eksiksiz olarak hazırlar.
 2. Yabancı dil yeterlik sınavının değerlendirilmesini koordine eder.
 3. Yabancı dil yeterlik sınavına ait not listelerini oluşturur ilgili komisyona imzalatır ve bir üst yazı ile birlikte YDYO Müdürlüğü’ne teslim eder. Bu evrakın bir kopyası koordinatör tarafından dosyalanır ve arşivlenir.
 4. Her ay sonunda zümresinde derse giren öğretim elemanlarından öğrencilere ait devamsızlık sayılarını alarak her öğrenci için aylık toplam devamsızlık sayısını belirler ve ilgili müdür yardımcısına iletir.
 5. Her akademik yıl sonunda zümresinde derse giren öğretim elemanlarından imzalı devamsızlık listelerini alır ve ilgili müdür yardımcısına iletir.
 6. Sorumlu olduğu zümrede derse giren öğretim elemanlarıyla düzenli olarak toplanır. Toplantı sonrasında toplantıya ilişkin tutanak düzenleyerek ilgili müdür yardımcısına teslim eder.
 7. Ayda bir kez ilgili müdür yardımcısı başkanlığında yapılan toplantıya katılır.
 8. Yeterlik ara sınav ve yılsonu sınavına yapılan itirazların değerlendirilmesini koordine eder ve sonucu bir yazılı dilekçe ile müdürlüğe bildirir.
 9. Ara sınav yılsonu sınavı ve haberli/habersiz küçük sınavların hazırlanmasında zümresinde derse giren öğretim elemanları arasında görev dağılımını yapar. Sınav sorularının toplanmasından ve ilgili müdür yardımcısına iletilmesinden sorumludur.
 10. Ara sınav yılsonu sınavı ve haberli/habersiz küçük sınavlara ilişkin gerekli kontroller yapıldıktan sonra ara sınav ve yılsonu sınavı sorularını öğrenci ve sınıf sayısını göz önünde bulundurarak çoğaltır. Hazırladığı sınav evraklarını ilgili koordinatöre teslim eder.
 11. Ara sınav ve yılsonu sınavına ilişkin sınav evraklarının değerlendirilmek üzere ilgili öğretim elemanlarına dağıtılmasından ve notların listelenmesinden sorumludur.
 12. Ara sınav yılsonu sınavı ve haberli/habersiz küçük sınavlara ait notlarını Excel tablosuna zamanında girer.
 13. Gerektiği takdirde öğrenci işleri ile koordineli bir biçimde çalışarak OBS  sistemindeki öğrenci listesini güncellenmesini sağlar.
 14. Akademik yıl başlangıcında sorumlu olduğu fakülteye kayıtlı öğrencilerin danışmanıyla işbirliği yaparak öğrencilerin Zorunlu Hazırlık Sınıfı kayıtlarını takip eder.