Yozgat Bozok Üniversitesi

GÖREV TANIMLARI

Görev Tanımları:

MÜDÜRÜN  GÖREVLERİ   

 1. Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek, Yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 

 2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek, 

 3. Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi Yüksekokul yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

 4. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 5. Müdür; Yüksekokul ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde; gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde; bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında; takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREVLERİ

 1. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda müdürlüğe vekalet etmek,

 2. İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak,

 3. Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak,

 4. Öğrencilere gerekli hizmeti sağlamada müdür ve yüksekokul sekreterine yardımcı olmak,

 5. Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,

 6. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,

 7. Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak,

 8. Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREVLERİ

 1. Yüksekokulun idari personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

 2. Yüksekokul idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

 3. Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

 4. Yüksekokul Kurulu ile Yüksekokul Yönetim Kurulu'nun kararlarını Yüksekokul ve bağlı birimlere veya ilgili kurum veya kişilere iletmek,

 5. Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Müdüre öneride bulunmak,

 6. Yüksekokul yazışmalarını yürütmek,

 7. Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak,

 8. Eğitim – öğretim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için yardımcı olmak,

 9. Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,

 10. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,

 11. Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak,

 12. Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,

 13. İdari personelin mesai saatlerine riayet, kılık kıyafet, hal ve hareketlerini denetlemek.

YÜKSEKOKUL İDARİ PERSONEL GÖREVLERİ

 1. İdari ve akademik kadro cetvellerini tutmak,

 2. Kadro, derece ve unvan değişikliği ile ilgili işlemleri yapmak,

 3. Açıktan, naklen veya yeniden atama işlemlerini yapmak, 

 4. Göreve yeni başlayan idari ve akademik personelin bilgisayar ortamında bilgi girişlerini yapmak, 

 5. Tüm personelin özlük ve sicil dosyalarının teslim alınması işlemlerini yürütmek,

 6. Personel ile ilgili tüm bilgilerin, Personel Daire Başkanlığı’na gönderilmesini sağlamak,

 7. İdari ve akademik Personelin 2547 sayılı Kanunun 13/b–4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirme işlemlerini yapmak,

 8. İdari personelin ise başlama, görev değişikliği, kadro ve görev yeri değişiklikleri v.b. bilgilerini düzenli olarak kaydetmek, 

 9. İdari ve akademik personelin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında geçen hizmetlerinin Emekli Sandığı Hizmetleriyle birleştirmek, 

 10. İdari ve akademik personelin ücretsiz izin, istifa ve askerlik hizmetleri ile ilgili onaylarını almak ve ücretsiz izin ile askerlik hizmetlerinin fiili hizmetten sayılması ile ilgili işlemleri yapmak, 

 11. Görevde Yükselme Sınavlarını duyurmak ve takip etmek, 

 12. Disiplin soruşturmasına esas olmak üzere istenen sicil durumu ve aldığı cezalar olup olmadığı konusunda soruşturmacı birime gerekli bilgileri vermek, 

 13.  Soruşturma sonucuna göre verilen cezaları bilgisayar ortamında takip etmek ve verilen ceza durumuna göre gerekli bildirimleri yapmak, 

 14. Amirlerinin vereceği benzer nitelikli görevleri yerine getirmek,

 15. İstifa, görev süresi biten personelin ilişiğinin kesilmesi işlemlerini yürütmek, 

 16. 2547 Sayılı Kanunun 31, 32, 33/a, 33/e, 50/d maddeleri uyarınca görev uzatmalarını yapmak, 

 17. Akademik ve idari personelin yıllık ve yurtdışı izin, pasaport, seyahat kartı işlemlerini yapmak,

 18. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,

 19. Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak.

 20. Akademik ve idari personelin maaşlarını hazırlamak,

 21. Bütçe hazırlık çalışmalarını yapmak,

 22. Birinci, ikinci eğitim ve yaz okulu ek ders ücretlerini hazırlamak,

 23. Akademik ve idari personelin mesai ücretlerini hazırlamak,

 24. Yurtiçi, yurtdışı ve sürekli görev yollukları ile ilgili işlemleri yapmak,

 25. Yüksekokulumuza ait telefon giderlerinin tahakkukunu yapmak,

 26. Yüksekokulumuz bütçesinden satın alınan mal, malzeme ve hizmet alım bedellerinin tahakkukunu yapmak,

 27. Ücretleri Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından Yüksekokulumuzda kısmi zamanlı öğrencilerin puantajlarını hazırlanmak,

 28. Muhasebe ile ilgili tüm yazışmaları yapmak,

 29. Staj yapan öğrencilerin SGK Prim ödemesinin yapılarak ilgili birime gönderme işlemini gerçekleştirmek,

 30. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,

 31. Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak.

 32. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak,

 33. Yüksekokul personelinin kullandığı büro malzemeleri, bilgisayar ve laboratuarların demirbaş kayıtlarını yapmak,

 34. Birimlerde kullanılan makine-teçhizatın ve ofis malzemelerinin tamir ve bakımını yaptırmak; öğretim elemanlarının ofisleri, laboratuarlar ve dersliklerde veya buralarda bulunan makine - teçhizatlarda meydana gelen arızalarla ilgili bilgileri toplayıp üst yönetime sunmak,

 35. Satın alınan taşınırlar için, teslim alındıktan sonra, Taşınır Kod Listesindeki hesap kodları itibarıyla üçer nüsha Taşınır İşlem Fişi düzenlemek,

 36. Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırların girişlerini yapmak ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından bir sicil numarası verilmesini sağlamak,

 37. Projelerden alınan taşınırları kaydetmek,

 38. Dayanıklı taşınırların zimmet fişi karşılığı kullanıma verilmesini sağlamak,

 39. Oda, laboratuar, koridor, sınıf gibi ortak kullanım alanlarındaki dayanıklı taşınırlar için dayanıklı taşınır listesini oluşturmak,

 40. Yılsonu kesin taşınır hesaplarının yapılması ve raporlarının hazırlanarak Strateji Daire Başkanlığı’na gönderilmesini sağlamak,

 41. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,

 42. Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak.

ÖĞRETİM ÜYESİ GÖREVLERİ

 1. Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

 2. Proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

 3. Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,

 4. İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,

 5. Müdürlük makamınca verilecek görevleri yerine getirmek.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREVLERİ

 1. Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

 2. Proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

 3. Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,

 4. İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,

 5. Müdürlük makamınca verilecek görevleri yerine getirmek.